Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. MOVE sportpsychologie: de gebruiker van de onderhavige voorwaarde en alle aan MOVE sportpsychologie op enigerlei verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties.
 2. Cliënt: de wederpartij van MOVE sportpsychologie die een product of dienst afneemt. Indien cliënt minderjarig is verstaan wij onder “cliënt” zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij MOVE sportpsychologie als opdrachtnemer optreedt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door MOVE sportpsychologie uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Individuele Trajecten

 1. MOVE sportpsychologie biedt de cliënt een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan van een kwartier.
 2. Indien cliënt zich na het kennismakingsgesprek aanmeldt voor een uitgebreider intakegesprek (60-90 minuten), worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij cliënt.
 3. Na het plaatsvinden van een intakegesprek stelt MOVE sportpsychologie een begeleidingsplan en begeleidingsovereenkomst op voor het traject. De cliënt dient dit document voor akkoord te tekenen.
 4. Cliënt heeft de mogelijkheid om uit verschillende trajecten te kiezen.
 5. Een sessie duurt standaard 60 minuten.
 6. Afspraken of sessies dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd dan worden de kosten hiervan voor 50% in rekening gebracht bij cliënt.
 7. Wanneer cliënt te laat op een afspraak verschijnt, is de tijd die hiermee gemoeid is voor rekening van de cliënt.
 8. Zodra het begeleidingsplan en de begeleidingsovereenkomst zijn getekend door beide partijen, zal de factuur voor het gehele traject in rekening worden gebracht bij cliënt. Deze dient binnen 14 dagen te worden betaald.
 9. Wanneer er om andere redenen extra kosten zijn verbonden aan het traject, zoals reiskosten, zijn deze voor rekening van de cliënt.

Artikel 4 Workshops en Cursussen

 1. De duur, het onderwerp, de kosten, de hoeveelheid deelnemers en eventuele andere randvoorwaarden aan de workshop of cursus worden van tevoren nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd.
 2. Indien blijkt dat er in werkelijkheid minder deelnemers hebben deelgenomen aan de workshop of cursus dan van tevoren is afgesproken, blijft de afgesproken prijs voor het van tevoren aantal aangegeven deelnemers gelden.
 3. Indien blijkt dat er in werkelijkheid meer deelnemers hebben deelgenomen aan de workshop of cursus dan van tevoren is afgesproken, wordt er in overleg een meerprijs bepaald.
 4. In overleg wordt besloten welke materialen door wie beschikbaar worden gesteld.
 5. Eventuele reiskosten zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 5 Geheimhouding

 1. MOVE sportpsychologie behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een traject verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt gemaakt.
 2. Van iedere cliënt wordt een cliëntendossier opgebouwd. In dit dossier zijn onder andere opgenomen; contactgegevens, alle voor begeleiding noodzakelijke persoonlijke gegevens en aantekeningen over het procesverloop. Geen van deze informatie zal zonder schriftelijke toestemming van de cliënt bekend worden gemaakt aan derden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

MOVE sportpsychologie kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor geleverde (sport)prestaties.

Artikel 7 Klachten regelement

 1. MOVE sportpsychologie dient zich te houden aan de gedragscode van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN).
 2. Indien MOVE sportpsychologie in strijd handelt met de VSPN-Gedragscode kan de cliënt volgens de klachtenprocedure van de VSPN een klacht indienen bij het College van Toezicht van de VSPN.