Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, het bezoeken van de website www.movesportpsychologie.nl en het sluiten van een overeenkomst.

Onze gegevens

MOVE sportpsychologie Troelstrastraat 1 6941CD Didam Telefoonnummer: 0637347970 KvK-nummer: 73439843 BTW NL002283846B50 IBAN NL74RABO0376154926 www.movesportpsychologie.nl info@movesportpsychologie.nl

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

MOVE sportpsychologie is verantwoordelijk voor de manier waarop de gegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven, worden verwerkt. MOVE sportpsychologie houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou waardoor je direct of indirect te identificeren bent. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van je: • Voor- en achternaam • Geslacht • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Geboortedatum • Bankrekeningnummer • Sport

Met welk doel worden jouw gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke

grondslag? Jouw persoonsgegevens zijn nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: • Administratieve doeleinden (e.g., opstellen van het behandelplan, dossierverwerking) • Om contact met jou op te kunnen nemen • Opstellen van offertes en/of overeenkomsten • Facturatie • Klachten in behandeling nemen • Voorkomen van fraude • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent; • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken door contact met mij op te nemen via de vermeldde contactgegevens: info@movesportpsychologie.nl en 0637347970.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Wij treffen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Om zorg te dragen voor jouw persoonsgegevens sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven indien die bedrijven jouw gegevens verwerken in de opdracht.

Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

Wij geven jouw gegevens nooit door aan derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming. Wij stellen geen profielen van jou op en neem geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden uitsluitend door ons ingezien en verwerkt ten behoeve van de bovenstaande doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Welke rechten heb ik?

Op basis van de AVG heb je het recht op: • Inzage in de persoonsgegevens die van je verwerkt worden • Om jouw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten • Om jouw persoonsgegevens te wissen • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens • Overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens • Om de toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Indien jij een van deze privacyrechten wilt uitoefenen, kun een verzoek indienen door een email te sturen naar info@movesportpsychologie.nl.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dat vanzelfsprekend erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht met vragen of verzoeken over het uitoefenen van mijn rechten?

Indien jij vragen hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je deze stellen via info@movesportpsychologie.nl en 0637347970.